2009 október KÉRVÉNY A BALASSI Intézethez

Dr. Lauter Éva Főigazgató                                                              Felterjesztés

Balassi Bálint Intézet
Budapest, XI. Somlói út 51.

 

Tisztelt Főigazgató Asszony!

 

Hivatkozással a másolatban csatolt, OKM Kulturális Szakállamtitkárától f.év, május 29-én kézhez kapott levélre az alábbiakat terjesztem elő.
Az 1995-ben alapított, építészettel és kulturális ingatlanörökség védelemmel foglalkozó Ybl Egyesület közhasznú szervezet Alapszabálya szerinti feladata:

„Ybl Miklós kulturális örökségének – mint nemzeti és európai kincsnek – őrzése, ápolása, szellemiségének és munkásságának széleskörű ismertetése”.

Ez év április 6-án, pontosan Ybl Miklós 195 évvel ezelőtti születése napján, az Ybl Egyesület kezdeményezésére összehívott 2014. évi Ybl Bicentenárium első, előkészítő ülésén megalakult Ybl Bicentenáriumi Társaság  – a mellékelt Szándéknyilatkozat aláírói – elfogadta azon javaslatot, hogy a 2014-es év, Ybl Miklós születésének 200.évfordulója Ybl Emlékév legyen.

Ybl Miklós gazdag életműve, nemcsak Budapestet, de egész országunkat meghatározó alkotásai, „ország jobbító” törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a magyar Mérnök és Építész Egyletben, választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték, régi adósságot törlesztünk, ha születésének 200. évfordulóját méltóképen megtiszteljük.

A hivatkozott OKM kulturális szakállamtitkári levél kívánalma szerint a szakmai egyeztetések eredményeként – úgy a kulturális örökségvédelem, mint az építészet vezető intézményeitől és társadalmi szervezeteitől – megkapott támogatói leveleket mellékelem. A Szándéknyilatkozat aláírói: Bánáti és Hartvig Építésziroda Kft., HAP Tervezőiroda Kft., Lukács és Vikár Építészstúdió Kft., Mérték Építészeti Stúdió Kft., BFL és az Építészeti Múzeum képviselőinek támogatása egyértelműen egyúttal intézményük támogatása is.

Tisztelettel kérjük a fentiek értelmében, a T. Főigazgató Asszony szíves eljárását az ügyben, hogy a 2014-es év – hivatalosan, központilag – Ybl emlékévvé nyilvánítassék.

Kérésünk kedvező elbírálásában bízva

Tisztelettel

Budapest, 2009. június 02.

                      Szmodits Júlia   elnök

Melléklet:

 • 1 pld. Szándéknyilatkozat másolatban1 pld. OKM Kulturális Szakállamtitkár válaszlevele másolatban
 • 1-1pld. Támogatói levélmásolat KÖH, MNG, ICOMOS, MÉSZ, MTA Művészettört.Kutatóintézet,
 • KÉK, Finta József, a Vadász György, Kőnig-Wagner Építészek, Zoboki-Demeter&Társai Ép.ir.

Dr. Lauter Éva
főigazgató
Balassi Intézet

yblelozm2

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Köszönettel megkaptam f.év június 11-i megtisztelő levelét, amelyben olvashattuk a következőket: „ a Nemzeti Évfordulók Titkárságának javaslattételi lehetősége van” – sajnos nem egyértelmű számunkra, hogy T. Titkárság javasolja-e az Ybl Bicentenárium emlékév nyilvánítását vagy nem. A szíves válaszában írtak szerint (dőlt betűvel írtakat idézem) szeretném kiegészíteni kérelmünket.

„…az adott évfordulók kiválasztása …tudományos intézmények előzetes szakmai javaslatainak figyelembe vételével”

 •  Ennek eleget tettünk már előzetesen, hiszen kérelmünkhöz csatoltuk a műemlékes szakma összes tudományos intézetének, ill. a Magyar Tudományos Akadémia illetékes Intézetének javaslatát.

„Az elmúlt évek tendenciái szerint azonban inkább tematikus évadok kerülnek előtérbe, ami lehetővé teszi minél több tudomány terület és művészeti ág bekapcsolódását egy adott emlékévbe.”

 •   Ybl Miklós technikai újító volt, számos tudományág tárgyalja az alkalmazott technológiáit és korában elsőként felhasznált építési anyagokat (az Ybl Egyesület is rendezett már több nagy sikerű tudományos tanácskozást a témakörben, a Tudomány Napja keretén belül az Akadémián).
 •  Az evidencia, hogy az építészethez milyen szorosan kapcsolódik a képzőművészet minden ága – a festészet (üveg és freskó is), a szobrászat, stb. De Ybl kastélyépítészetének bemutatása nemcsak építészeti, műemléki, hanem az adott régió történelmi, szociográfiai, etnográfiai, nyelvi emlékei, hagyományai válnak megismerhetővé, közismertté. „Az építészet megfagyott muzsika” közhellyel élve szintén számos kapcsolódás van Ybl munkássága és a zenei múltunk között.
 • Ybl munkáinak megrendelői, az akkori arisztokrácia, a történelmi háttérrel együtt ugyancsak több tudományág keretén belül tárgyalható.
 • Tehát Ybl munkássága majd „minden tudomány terület és művészeti ág bekapcsolódását lehetővé teszi”.
 • Igen kívánatos és fontos lenne, hogy Ybl szellemiségének és munkásságának bemutatásán, megismertetésén keresztül egy éven át kiemelkedő figyelmet kapjon az ingatlan kulturális örökség – nemzeti kincsünk – védelme, az épített környezetünk megóvása!!!

” Egy civil szervezet is saját lehetőségeinek keretén belül kezelhet évfordulót emlékévként…”

 • Nem (csak) egy civil szervezet kérelme az emlékév nyilvánítás, hanem az YBL BICENTENÁRIUMI TÁRSASÁGÉ, s az őt pártoló teljes ingatlan kulturális örökségvédelmi szakterület, valamint az építészeti szakma vezető intézményeié – ahogy a mellékelt támogatói levelekből kitűnik.

„…javasolni fogjuk, hogy amennyiben az OKM anyagi lehetőségei engedik…támogassa az évforduló majdan megvalósuló programjait.”

 •  A Bicentenáriumi év tervezett programjainak költségvonzata több százmillió Forint. Ennek előteremtéséhez, természetesen az OKM-hez is pályázni fogunk, a szponzoráció és mecenatúra biztosításával egyidejűleg.
 • Nagyon szépen köszönjük a jó szándékú javaslatot előre is, de kérelmünkkel a Balassi Intézethez nem anyagi támogatás javaslatáért fordultunk, hanem az OKM Miniszteri Titkársága és a Kulturális Szakállamtitkársága utasítása szerint, mint illetékes intézményhez az emlékév nyilvánítási javaslattételéért.

Tisztelettel kérjük szíves válaszát – a fentiek figyelembevételével – mint az illetékes felterjesztő, a Balassi Intézet vezetője él-e javaslattételi lehetőségével a 2014-es év Ybl emlékévvé nyilvánítására?

Köszönettel, Tisztelettel

Budapest, 2009. június 17.

Szmodits Júlia
Ybl Egyesület

yblelozm3

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM