Budencz Ház

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Székesfehérvár Szent István Király Múzeum

www.fmmuz.hu

Budencz Ház Ybl Gyűjteménye

Az alábbiak a Szent István Király Múzeum honlapján találhatók részletesebben.

A Budencz Ház a nevét, az e házban 1858-60 között lakott Budenz József, a német származású kiváló finnugor kutató, a magyar összehasonlító nyelvészet meg­te­rem­tő­jéről kapta.
Az épü­let jel­leg­ze­tes copfstílusú hom­lok­za­tát 1781-ben nyer­te. Alap­jai kö­zép­ko­ri­ak, amit a ta­ta­ro­zás so­rán elő­ke­rült XI­II. szá­za­di kút is bi­zo­nyít. Az 1781-es vég­le­ges ki­ala­kí­tás előtt több­ször is ala­kí­tot­ták,át­épí­tet­ték.
Szé­kes­fe­hér­vár e szép mű­em­lék­ét a Vá­rosi Ta­nács ál­do­zat­kész­sé­ge ál­lí­tot­ta hely­re ré­gi for­má­já­ban, 1968-69-ben. A ki­ál­lí­tás 1969. má­jus 19-én nyílt meg. El­ren­de­zé­sé­ben igye­kez­tünk meg­őriz­ni a ma­gán­gyűj­te­mény jel­le­gét, ahogy azt Ybl Er­vin hos­szú éle­te so­rán ki­ala­kí­tot­ta.

A gyűjtemény a székesfehérvári Ybl-család XVIII-XIX. századi bútorait, családi képeit, használati és dísztárgyait tartalmazza, valamint Ybl Ervin (Ybl unokaöccsének, Ybl Lajos fia) képző- és iparművészeti magángyűjteménye.

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM