2010 KÉRVÉNY a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz2010 KÉRVÉNY a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz2010 KÉRVÉNY a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz

Réthelyi Miklós Úr
Miniszter

 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Tárgy: Kérelem

 Tisztelt Miniszter Úr!

 
2014 – ben lesz Ybl Miklós születésének 200. évfordulója.

Tisztelt Miniszter Úr szíves intézkedését kérjük előterjesztett ügyünkben, miszerint a 2014-es év Ybl Emlékévvé nyilvánítódjon.

Kérelmünk alátámasztására felhozzuk az alábbiakat.

 Ybl Miklós gazdag életműve, nemcsak Budapestet, de egész országunkat, a történelmi Magyarországot meghatározó alkotásai, „ország jobbító” törekvései, éveken át viselt közéleti tisztségei a városi képviselőtestületben, a Fővárosi Közmunkák Tanácsában, a magyar Mérnök és Építész Egyletben, választott tagsága a parlament főrendi házában példamutató és követendő érték, régi adósságot törlesztünk, ha születésének 200. évfordulóját méltóképen megtiszteljük.

Ybl sokoldalú személyiségén keresztül valódi hazafias életfelfogást közvetíthetünk, amelynek részei a hazaszeretet, az áldozatkész szerepvállalás és segítőkészség, valamint a széles látókör és nyitottság a világra. Ybl Miklós kiemelkedő munkássága majd minden tudomány terület és művészeti ág bekapcsolódását teszi lehetővé. Technikai újító volt, az adott korban elsőként használt fel építési anyagokat, technológiákat. Evidencia, hogy az építészethez milyen szorosan kapcsolódik a képzőművészet és az iparművészet minden ága: festészet, szobrászat, freskó, szekkó, mozaik, stukkó, díszítő szobrászat, kerámia, fémművesség, kovácsművészet, üvegművészet, ötvösművészet, belsőépítészet, stb… Kastélyépítészetének bemutatása által nemcsak építészeti, műemléki, hanem az adott régió történelmi, etnográfiai, szociográfiai, nyelvi emlékei, hagyományai válnak megismerhetővé, közismertté. „Az építészet megfagyott muzsika” ismert, számos kapcsolódás van Ybl munkássága és a zenei múltunk között.

Az akkori „megrendelők”, mecénások, az akkori arisztokrácia bemutatása a történelmi háttérrel együtt szintén több tudományágat érint.

A Nemzeti Együttműködés Programjában meghirdetett közpolitikai célt – Magyarország nemzetközi tekintélyének, hitelének helyreállításának szükségességét – szolgálja a magyar géniusz értékteremtő alkotóinak egyik legkiválóbb képviselőjének, Ybl életművének bemutatása. Ezáltal Magyarországot és a magyar kultúrát nem csak hazánkban, de Európa szerte, láthatóvá, megismerhetővé téve, közelebb víve a kulturális örökségünkhöz az európai polgárokat is. Az Ybl Emlékév kiváló lehetőség a valódi nemzeti hagyományápolásra, lehetőséget nyújt minden magyar számára, a határon innen és túl élő magyaroknak egyaránt a hagyománytiszteletre, majd minden település bevonható a megemlékezésbe, amely erősíti a polgárokban a nemzeti érzést, az együvé tartozást.

Kikerülhetetlen felelősségünk, hogy az ifjúság körében újra erősítsük az alkotás, az építészet szeretete iránti vágyukat, felkeltsük érdeklődésüket. A hazai és határon túli oktatási intézmények, közművelődési szervezetek programjainak keretein belül Yblt és kortársait, a XIX. századi polgári magyarság kultúráját, keresztény-polgári értékrendjét megismertető tematikus eseményeken keresztül a tanuló ifjúság egésze megismerhetné és ünnepelhetné építész óriásunk méltán ragyogó személyiségét és alkotó tevékenységét.

Az ingatlan kulturális örökség, az építészet, építésügy, illetékes oktatási intézmények és társadalmi szervezetekkel történt szakmai egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a Bicentenárium itthoni és külföldi sikeres és méltó megünneplésének megfelelő rangot csak egy kormányzati határozat adhat. Egészen más feladatokat jelent, ha csak a „szakma” és a civil szféra, s nem az ország – világ ünnepel, emlékezik meg illendően a Mesterről.

Az elengedhetetlen feltétel, az Ybl Egyesület tulajdonában lévő bicentenáriumi honlapon – pályázati támogatással – való megjelenés. Kérelmünk kedvező elbírálásának függvénye a pályázatok beadása.

Tisztelettel kérjük a fentiek értelmében, a Tisztelt Miniszter Úr szíves eljárását az ügyben, hogy a 2014-es év hivatalosan Ybl Emlékévvé nyilvánítassék.

Tisztelettel kérnénk egy esetleges meghallgatást, a támogató levelek és háttér anyagok bemutatására, illetve kérésünk szóbeli, részletesebb kifejtésére.

Készséggel mindenben szíves rendelkezésre állva, kérésünk kedvező megítélésében bízva

Tisztelettel

 Budapest, 2010. november 15.

Szmodits Julia
elnök

Ybl Egyesület Közhasznú szervezet

Mellékletek:
(a Mellékelt Szándéknyilatkozók levelei a > Támogatók > 2014 Ybl Emlékév Eszmei PÁRTOLÓI menüpont alatt találhatók)

1 pld. Ybl Bicentenárium Kérelem háttéranyaga: előzmények-tervezet, vonatkozó levélmásolatokkal

1 pld. Ybl Bicentenáriumi Társaság Szándéknyilatkozata másolatban

1 pld. Támogatói Névjegyzék

1-1pld. Támogatói levél másolatban

Réthelyi Miklós Miniszter úrhoz benyújtott Kérelem                                                              1.sz.Melléklet

Ybl Bicentenárium Kérelem háttéranyaga: előzmények, tervezetek.

Az 1995-ben alapított, építészettel és kulturális ingatlanörökség védelemmel foglalkozó Ybl Egyesület közhasznú szervezet Alapszabálya szerinti feladata: „Ybl Miklós kulturális örökségének – mint nemzeti és európai kincsnek – őrzése, ápolása, szellemiségének és munkásságának széleskörű ismertetése”.

Céljunk egyben tevékenységünk is: az örökségvédelem–tudatos gondolkodás kiszélesítése, terjesztése, a jövő nemzedékeinek örökségvédelem-tudatos nevelése, kulturális örökségünk, a műemlékvédelem, az épített környezet, műemlékeink helyzetének, jövőjének tárgyalása, bemutatása. Valljuk az építészet nemcsak esztétika, hanem életminőség és kultúra kérdése is. Ennek szellemében – többek között – ünnepeljük 9 éve Ybl, a Mester születésnapját, az „Ybl Miklós és a Magyar Építészek, Építőmesterek Ünnepe” rendezvényünkkel. Az Ybl kastélyépítészetét 2002 óta rendezett két napos Ybl konferenciáinkon tárgyaljuk és mutatjuk be a helyszíneken. „A Tudomány Napja” MTA rendezvénysorozat keretén belül tanácskoztunk Ybl technikai-műszaki alkalmazásairól.

2002-ben nyújtottuk be először Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak kérvényünket Ybl ünneplésével kapcsolatban (mellékelve Tímár Ferenc főtanácsos válaszával együtt). Az akkori Főépítész, Dr. Fegyverneki Sándor úrnak írt levelünkben (mellékelve) összegeztük addigi beadványainkat.

2014-es Bicentenáriumi év előkészítéseként 2009. év április 6-án, pontosan Ybl Miklós 195 évvel azelőtti születése napján, az Ybl Egyesület kezdeményezésére megalakult az Ybl Bicentenáriumi Társaság.  Ezen Társaság támogatta az Ybl Egyesület kezdeményezését és felkérte az Ybl Egyesület képviselőjét, hogy „az illetékes intézményeknél eljárjon az emlékév ügyében, hogy a bicentenáriumi év hivatalosan Ybl Emlékévnek nyilvánítassék.”

2009.április 8-án ezen kérelmünket benyújtottuk az OKM Kulturális Szakállamtitkárságára, Schneider Márta Szakállamtitkár asszonynak, aki május 31-én kézhez vett levelében a Balassi Intézethez irányított.

2009.június 2-án kérelmünket benyújtottuk Balassi Intézet akkori Főigazgatójához, Dr. Lauter Évához, aki elutasító választ adott a június 11-i keltezésű levelében. A június 17-i ismételt – kifogásait tételesen megválaszolt – beadványunkra a Főigazgató asszony, a 2010. február 25-i keltezésű levelében – hivatkozott a 2010. áprilisi választásokra, amelyet követően felálló új kormány fog dönteni a Nemzeti Emlékezet Program határozatairól (levélmásolatok mellékelve).

A kormány felállása és a sajnálatos nemzeti katasztrófa egyértelmű elsőbbsége, most tette lehetővé kérelmünk ismételt benyújtását.

Az Ybl Emlékév eredményességének alapvető eleme a költségvetési fedezet biztosítása. A tervezetnek a fentiek értelmében teljesen mások a tételei, ha civilek és a szakma összefogásával valósul meg, vagy esetlegesen központi költségvetési támogatással. Természetesen mindenképpen számolunk önerővel, pályázati támogatásokkal, szponzorációval, mecenatúrával is.

Az Ybl Emlékév tematikus bontású, kronológiai ütemezésű programsorának, kommunikációs tervének kialakításában a hazai kulturális élet, az építészet, építésügy valamint a kulturális örökségvédelem, valamint a civil szféra meghatározó intézményei és személyiségei vennének részt.

Az Emlékév megfelelő lebonyolítása szükségessé teszi a megfelelő, többéves előkészítést.

Elengedhetetlen feltétel, hogy felvezetésként az Ybl Emlékévre hazánkon belül – mielőbb –  széles körben ismertté és elismertté tegyük Ybl személyét és munkásságát. Az elsődleges feladat az Ybl Egyesület által megvásárolt yblbicentenarium.hu honlapon a világhálón való megjelenés. Leginkább ezen a felületen biztosítható a különböző célcsoportok megszólítása, az Emlékév publikussá tétele, a nemzetközi megnyilvánulás. A programkommunikáció hatékonysága érdekében szükséges a szakmai támogatókkal és az együttműködő, egyes eseményeket befogadó helyszínekkel, partnerintézményekkel a kapcsolattartás, valamint a média folyamatosan tájékoztatása már az előkészületekről is, mindez szintén a világhálón érhető el a legeredményesebben.

Szándékunk a nemzetköziség érdekében a Magyar UNESCO Bizottságon keresztül az UNESCO-hoz is folyamodni, hogy a 2014-es év az UNESCO által is támogatott Ybl Emlékév legyen.  Az Ybl Emlékév reprezentatív többnyelvű, online, elektronikus és a nyomtatott kiadványai, ezek széleskörű hazai és külföldi terjesztése is hosszas előkészületet, több éves pályázati munkát igényel.

Az adott évforduló tematikus évadként hatna, lehetővé téve több tudomány terület és művészeti ág bekapcsolódását (akár

magának a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának is számos Főosztályát – Felsőoktatási Tudományos és Fejlesztési-,

Közgyűjteményi-, Közművelődési-, Közoktatási Kulturális és Oktatási Szakdiplomáciai-, Határon Túli Magyarok-, Kulturális Örökségvédelmi és Koordinációs-, Művészeti  Főosztályt – érintené az Emlék Év megvalósulása).

A szakma és – az Ybl Egyesület rendezvényein 15 év alatt hangot kapott – széleskörű közvélemény már régóta várja a Mesterről való „hivatalos”  megemlékezést.

Szmodits Julia

Kövessen minket!

Képeinkből

Virtuális séták

YBL MIKLÓS (1814 – 1891) ARCHÍVUM